Menu Sluiten

Stories on the Wall is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Definities:
a. Gebruiker: bezoeker van de website en/of de afnemer van product(en) en/of diensten
b. Verantwoordelijke: Stories on the Wall, Wouter Hollemanplein 73, 5616 JX Eindhoven

1 Algemeen
1.1 In dit Privacy statement wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
1.2 De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn: voor- en achternaam, bedrijfsnaam of naam van Instituut, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, KVK-nummer, BTW-nummer en Persoonsgegevens waar Verantwoordelijke wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

2 Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
2.1 Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van de Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verantwoordelijke.
2.2 Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt:
2.2.1 Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.3 Verantwoordelijke gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker voor de volgende doeleinden: het afhandelen van betalingen, contact opnemen met Gebruiker om dienstverlening van Verantwoordelijke uit te kunnen voeren, Gebruiker te informeren over wijzigingen van diensten, producten of voorwaarden van Verantwoordelijke, Levering van goederen en diensten aan Gebruiker.

3 Delen aan derden
3.1 Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
3.1.1 de doorgifte geschiedt aan een door Verantwoordelijke voor de in dit Privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Verantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
3.1.2 Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4 Cookies
4.1 De website storiesonthewall.nl maakt uitsluitend gebruik van geanonimiseerde technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst.
4.2 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

5 Het Wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
5.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
5.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy statement kan de Gebruiker Verantwoordelijke bereiken op info@storiesonthewall.nl of via het postadres Wouter Hollemanplein 73, 5616 JX te Eindhoven.

6 De bewaartermijn
6.1 Verantwoordelijke bewaart gegevens voor onbepaalde tijd en worden verwijderd als de Gebruiker dit schriftelijk aanvraagt bij Verantwoordelijke tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7 Beveiliging
7.1 Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL beveiliging op haar website.

8 Wijzigingen in het Privacy statement
8.1 Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.